เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณีที่มีการตรวจสอบพิรุธการใช้จ่ายงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยเป็นงบประมาณในการกำจัดวัชพืชในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนกับหน่วยงานท้องถิ่นว่า จากการตรวจสอบ พบว่าเป็นงานกำจัดวัชพืชคลอง DL.-22L กม.0+000 –9+568 ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ดำเนินการกำจัดวัชพืชโดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ในเขตพื้นที่ ต.ทับยายเชียง ต.ดงประคำ ต.มะต้อง ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษนุโลก งบประมาณ 1,769,000 บาท ในช่วงวันที่ 10 สิงหาคม-30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำนั้น นายคำนึง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ไม่ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เป็นการดำเนินการคนละจุดที่มีความต่อเนื่องกัน ด้วยเป็นพื้นที่และคลองเดียวกัน ซึ่งปริมาณวัชพืชที่กำจัดได้ยังสูงกว่า 60,000 ตัน เกินประมาณการที่ขอตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น การดำเนินการของกรมชลประทานในครั้งนี้ จึงไม่เป็นการตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอยังยืนยันว่าการดำเนินงานในทุกรูปแบบของกรมชลประทาน จะยึดตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้