จากกรณีที่ สทศ. ได้กำหนดประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ "O-NET" ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ป.6 โดยมีการสอบไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ สทศ. สามารถประมวลผลการสอบเสร็จก่อนกำหนด จึงได้ประกาศผลสอบ "O-NET" ชั้น ป.6 (ประกาศ 21 เมษายน 2564) โดยนักเรียนสามารถดูผลสอบเป็นรายบุคคล และโรงเรียนสามารถดูคะแนนสอบรายโรงเรียนได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th