พด.ขอนแก่น เจ๋ง! ส่งหมอดินอาสามัญจาคีรี คว้ารางวัลระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานพัฒนาที่ดินของแก่น กล่าวว่า นโยบายเรื่องหมอดินอาสา เป็นอาสาสมัครที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้นภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินก็มุ่งหวังให้หมอดินอาสาช่วยสร้างเครือข่าย ประสานงานในเรื่องบริการของกรมพัฒนาที่ดินระหว่างหมอดินอาสากับเกษตรกร และถ่ายทอดองค์ความรู้ เนื่องด้วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินมีจำนวนน้อย จึงมีการแต่งตั้งหมอดินอาสาเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน หรืองานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ หมอดินอาสาจึงเป็นส่วนสำคัญที่ประสานงานต่างๆ

โดยหมอดินอภิศักด์ แก้วสีบุตร หมอดินอาสาประจำอำเภอมัญจาคีรี เป็นความภาคภูมิใจของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ซึ่งเขาเป็นหมอดินสาขาในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร และการพัฒนาที่ดิน ซึ่งความร่วมมือที่ทำให้หมอดินอภิศักดิ์ มีวันนี้ก็คือทั้งหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินที่มาบุกเบิกในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาที่ดินต่างๆ ซึ่งหมอดินอภิศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีความเพียร ซึ่งต้องเรียนว่าในส่วนตัวเขาเองก็มีส่วนสำคัญมากเพราะว่าหมอดินคนนี้มีความขยัน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ ส่วนหน่วยงานต่างๆอย่างกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดของแก่นก็ได้เข้ามาดูแล ให้คำแนะนำทำให้พื้นที่ตรงนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนาปลูกพืชเศรษฐกิจ จนสามารถเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับหมอดินและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้มาศึกษาเรียนรู้

นางสาวจุฬาวรรณ และกาสินธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ในส่วนของงานด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี ได้อบรมและให้องค์ความรู้กับหมอดินทุกคนทั้งหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมอดินอาสาประจำตำบล และหมอดินอาสาประจำอำเภอ สอนทั้งวิธีการในการทำปุ๋ยสูตรต่างๆจากองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกรมฯ และมีการสาธิตและให้ความรู้ต่างๆ สำหรับศูนย์ฯนี้ก็หมอดินก็นำความรู้มาปรับใช้ในศูนย์ โดยได้ปรับปรุงดินจากดินที่มีความเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีการชะล้างพังทลายสูง ปรับปรุงจนทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และก็สามารถปลูกพืชได้ทั้งมันสำปะหลังและมะม่วงได้ผลผลิตสูงขึ้น

ด้านนายอภิศักดิ์ แก้วสีบุตร หมอดินอาสาประจำอำเภอมัญจาคีรี กล่าวว่า ปัญหาของดิน คือ พื้นที่ดินมีเนื้อดินทรายจัด มีการชะล้างพังทลายของดินสูง เมื่อมีลมแรงหรือน้ำหลากจะเกิดการกัดกร่อนหรือกัดเซาะหน้าดิน เกิดการชะล้างพังทลายอย่างรุนแรง ดินเสื่อมโทรมและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และในอดีตมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ปอกระเจา อ้อย และมันสำปะหลัง ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์พืชที่ปลูกไม่เจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตตกต่ำตามไปด้วย ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชผสมผสาน โดยพืชหลักสำคัญ คือ มันสำปะหลัง พื้นที 10 ไร่ และ มะม่วง พื้นที่ 30 ไร่ มีการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งการอบรม ศึกษาดูงาน และนำองค์ความรู้ที่ได้มาทดลองปฏิบัติด้วยตนเองจนสามารถพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายจัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความแห้งแล้งมาก และผลผลิตพืชตกต่ำ จนสามารถผลิตพืชได้ผลผลิตสูงขึ้น

อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ของตน ตลอดจนมีการใช้เทคนิคการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูเพื่อการส่งออก ซึ่งผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดมากและได้ราคาสูงด้วย ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นทั้งสาขาอาชีพพืชไร่และพืชสวนของสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นระดับเขตของกรมพัฒนาที่ดินอีกด้วย