นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงการเสนอของบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

จุติ ไกรฤกษ์

ทั้งนี้ นายจุติ กล่วว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรี ร่วมขับเคลื่อนระดับจังหวัด เพื่อสามารถพัฒนาและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว รวมถึงการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตนในฐานะ รมว.พม. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดพิษณุโลก

ทวีป บุตรโพธิ์

ซึ่งจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการวางเป้าหมายการพัฒนาสู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 1. ให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการผลิตเป็นแบบ "ธรรมเกษตร" ที่ยึดหลักคุณธรรม เห็นคุณค่าของชีวิต มีจิตสำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.ส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตร และการดำเนินชีวิตของประชาชนในจังหวัด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดน เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการค้าขาย เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถติดต่อซื้อขายสินค้าได้ง่ายขึ้น

สราญภัทร อนุมัติราชกิจ

นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น