เช้าวันนี้ 17 เม.ย.64 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิํิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ และนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ร่วมประชุมแถลงผลการปฏิบัติงาน รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยมีการปฎิบัติงานของจุดตรวจหลัก อำเภอละ 2 จุด รวม 14 จุด ด่านชุมชน จำนวน 415 ด่าน จุดบริการประชาชนของ อปท 49 จุด จุดบริการประชาชนของทางหลวงจำนวน 7 จุด ผู้ปฏิบัติงานเฉลี่ยวันละประมาณ 500 คน โดยมีการเกิดอุบัติเหตุ 14 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย ชาย 8 ราย หญิง 8 รายและไม่มีผู้เสียชีวิต เมื่อเทียบกับข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560-2562 มีการอุบัติเหตุเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 24 ครั้ง ปีนี้ลดลง 10 ครั้งบาดเจ็บ 24 ราย ปีนี้ลดลง 8 ราย ผู้เสียชีวิตเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ราย ซึ่งปีนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต

สำหรับอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อ.แม่สะเรียง จำนวน 5 ครั้งผู้บาดเจ็บ 7 ราย อ.แม่ฮ่องสอน 3 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3 ราย อ.ปาย และอ.สบเมย อำเภอละ 2 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 2 ราย อ.ขุนยวม และอ.แม่ลาน้อย อำเภอละ 1 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ อำเภอละ 1 ราย และ อ.ปางมะผ้า ไม่เกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุราร้อยละ 42.85 สภาพถนนร้อยละ 35.71 พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จากไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 62.5 เมาสุราร้อยละ 37.5 รถจักรยานยนต์ร้อยละ 92.85 รถปิคอัพร้อยละ 7.14 ถนนในเขต อบต/หมู่บ้านร้อยละ 71.42 ถนนกรมทางหลวงร้อยละ 28.57 ทางตรงร้อยละ 50 ทางโค้งร้อยละ 42.85 เกิดอุบัติเหตุสูงสุดช่วงเวลา 16.01-20.00 คิดเป็นร้อยละ 42.85 โดยมีช่วงอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุด ต่ำกว่า 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57

ทั้งนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม้จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงและไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ยังต้องรณรงค์ควบคู่กับการใช้กฎกมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาประชาชน ช่วยกันดูแลลดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่จะต้องสร้างความรู้ ความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัย และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจถนนที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งานเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อจังหวัดจะได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงต่อไปและขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่บูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเท เสียสละเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จะได้ข้อมูลมากำหนดมาตรการแนวทางเพื่อให้จำนวนอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่อไป