เมื่อวันที่16 เมษายน 2564 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดยโสธร

เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศและบางพื้นที่ ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้กักกันและดูแลผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและพบผู้ป่วยจำนวนมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อของโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

จากกรณีดังกล่าว จังหวัดยโสธร จึงเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร (อาคารหลังเก่า) หมู่ที่ 11 บ้านบาก ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยด้านอำนวยการ ด้านอาคารและระบบสาธารณูปโภค ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนระบบการดูแลและรักษาผู้ป่วย ด้านเวชภัณฑ์ยา วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้านการดูแลความปลอดภัยและด้านการเตรียมความพร้อมชุมชน และ โรงพยาบาลสนามมีความพร้อมรับผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หากเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและมีผู้ป่วยจำนวนมาก