จากกรณีที่เฟซบุ๊กกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลว่า ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ มีความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าของเนเธอร์แลนด์และของสหภาพยุโรป

วันนี้ทีมไขประเด็นได้นำข้อมูลจากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศควรใช้ความระมัดระวังในการนำยา และสมุนไพร ที่จะนำเข้าไปในยุโรปโดยเฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะยา หรือสมุนไพรที่มีส่วนประกอบจากพืชและสัตว์ตามอนุสัญญา CITES (ไซเตส - อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งระบุชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์) ซึ่งจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและจัดเป็นของที่ต้องมีการควบคุม (ต่างจากกรณีพืชอันตรายหรือห้ามบริโภค) โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะพิจารณาจากส่วนผสมที่ปรากฏบนฉลากยา ซึ่งมักจะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ และในกรณีของยารักษาโรคประจำตัวที่อาจจะมีส่วนผสมของสารเสพติด แม้ยา หรือสมุนไพรนั้น เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแล้วก็ตาม ผู้เดินทางจึงควรจะตรวจสอบก่อน

เจ้าหน้าที่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์จะเพ่งเล็งและเข้มงวดกับชาวเนเธอร์แลนด์ หรือผู้มีถิ่นพำนักในเนเธอร์แลนด์ที่เดินทางมาจากประเทศไทย มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย โดยจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษกับการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามประเภท (1) อาวุธซึ่งรวมถึงไม้ยิงหนังสติ๊ก เนื่องจากเห็นว่าอาวุธเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ง่ายในประเทศไทย (2) กล้วยไม้ที่มีรากติดมาด้วย (ไม่รวมดอกกล้วยไม้ที่ผ่านกระบวนการปลอดศัตรูพืชแล้ว) (3) การนำเงินสดติดตัวเกินกว่า 10,000 ยูโร ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (4) ยาสมุนไพร ยาจีน (5) การนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 430 ยูโร (จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ในกรณียาหอมตรา 5 เจดีย์ ผู้ที่จะพกพายาหอมไปเนเธอร์แลนด์ควรดำเนินการขออนุญาตหรือควรขออนุญาตนำพาไปให้ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งสามารถตรวจสอบกับศุลกากรเนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับยา หรือสมุนไพร ที่จะนำติดตัวไปได้ทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ เว็บไซต์ www.douane.ni ทาง Facebook "Douane Nederland" ทาง Twitter : @douane ทาง Instagram : douane_nl รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "Douane reizen" ของศุลกากรเนเธอร์แลนด์ ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถถ่ายรูปสิ่งของส่งมาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเนเธอร์แลนด์ตรวจสอบได้ก่อนการเดินทาง อนึ่งเพื่อความสะดวกในการเดินทางและพิธีการเข้าเมือง ผู้เดินทางควรจะนำใบรับรองแพทย์และใบสั่งยาติดตัวไปด้วย

หากมีผู้ที่สงสัยเพียงถ่ายรูปสิ่งของที่ต้องการนำเข้าส่งมาตามช่องทางข้างต้น เจ้าหน้าที่ จะได้ตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปอย่างรวดเร็วเพื่อสะดวกในการเดินทางและพิธีการเข้าเมือง