ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำบันทึกข้อความส่งถึงคณะกรรมธิการ สภาฯคณะต่างๆ เรื่องขอความร่วมมือชะลอ หรือเลื่อนการศึกษาดูงาน หรือการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ สภาฯ เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการด้านการป้องกันโรคและสุขภาพ สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆของรัฐดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แก่ ส.ส. คณะกรรมาธิการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นควรให้ขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ชะลอหรือเลื่อนการศึกษาดูงาน หรือการจัดสัมมนาออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่หากไม่สามารถชะลอหรือเลื่อนการศึกษาดูงานหรือการจัดสัมมนาได้ ขอให้พิจารณาลดจำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานหรือสัมมนา และลดเวลาการจัดกิจกรรม และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันโรคและสุขภาพ อย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งคณะกรรมาธิการทุกคณะทราบ ทำให้กรรมาธิการคณะต่างๆ ได้สั่งยกเลิกการลงพื้นที่้พื่อตรวจดูงานในต่างจังหวัด