วันนี้ ( 8 เม.ย.2564 ) เวลา 13.00 น.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าหน่วยงานภายในจังหวัดอ่างทอง ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และผลการตรวจติดตามการป้องกันการแพร่ระบาด นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผลการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโรงพยาบาลอ่างทองได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 1,800 โดส ฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้า และ อสม. จำนวน 900 คน โดยได้เริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 ที่ผ่านมา และในวันพรุ่งนี้(9 เม.ย.2564) จะฉีดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ด้วย

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการกำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อสั่งการ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 กำชับให้ดูแลสถานที่ที่มีการจัดงาน กิจกรรม ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ได้กำชับ จัดงานกิจกรรม พื้นที่ต่างๆ หากมีความจำเป็นต้องจัดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม แนวทางและมาตรการรณรงค์ของประกาศจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้โรงพยาบาลทั้ง 7 แห่งของจังหวัดอ่างทอง เตรียมพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ การตั้งด่านหลัก ด่านรองในชุมชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองประชาชนเดินทางเข้าออก ตลอดจนการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้ดูแลตนเองให้ห่างไกลปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019อีกด้วย