จากกรณีโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พื้นที่บ้านแม่แขม หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ใช้งานไม่ได้

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหา โดยพบว่าพื้นที่บ้านแม่แขม เป็นพื้นที่ที่ได้น้ำบาดาลในชั้นหินภูเขาไฟและหินแปร ซึ่งหินเหล่านี้ให้ศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ โดยทั่วไปให้น้ำปริมาณน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทำให้บ่อน้ำบาดาลตามโครงการที่เจาะถึงระดับลึก 90 เมตร แต่ก็ยังให้ปริมาณน้ำได้น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้น้ำได้เพียง 40 ครัวเรือน ไม่เพียงพอครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน

ต่อมา เมื่อต้นปี 2564 จึงได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม จำนวน 1 บ่อ ความลึก 180 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 1.5 แรงม้า ได้ปริมาณน้ำน้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบประปาบาดาลสำหรับใช้เป็นบ่อสำรองในการสูบน้ำสลับกับบ่อเดิมไปพลางก่อน รอการสำรวจสถานที่เจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเสนอขอรับงบประมาณโครงการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำต่อไป

ล่าสุด เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ได้ประสานกับ นายคำมูล แก้วขำ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 เพื่อติดตามปัญหาการใช้งาน ทำให้ทราบว่า ปัจจุบันมีน้ำบาดาลเต็มหอถัง เพียงแต่ไม่ได้เปิดจ่ายส่งเข้าไปในระบบประปา และระบบสูบน้ำทั้ง 2 บ่อยังทำงานได้ตามที่ตั้งค่าไว้ คือ สูบ 15 นาที หยุดพัก 60 นาที สลับกันโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ฯ จึงแนะนำให้เปิดจ่ายน้ำเป็นเวลา เมื่อน้ำหมดถังให้ปิดวาล์วจ่าย เพื่อสูบสะสมให้เต็มหอถังก่อน แล้วจึงเปิดใช้งาน