วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนันตนาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563

นายพงษ์ไพร แสนสุภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจัดการเรียนการสอนใน 5 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาคหกรรม, ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ, ประเภทวิชาศิลปกรรม, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพและแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 199 คน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 262 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 497 คน.