สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งมั่น เน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ร่วมกับคณะทำงานตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โดย นางสาวกาญดา แก้วเอียด พัฒนาการอำเภอยะหริ่ง มอบหมายให้ นางสาวจุรีพร ขวัญปาน พัฒนาการประจำตำบลสาบัน และนายธีระวัติ เซ่งฉัวน จนท.พัฒนาชุมชน ลงพื้นปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนร่วมกับคณะทำงาน ตำบลสาบัน ร่วม ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ซึ่งมี นางสุขะนิตย์ สุดพุ่ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าคณะฯ เข้าเยี่ยม และมอบสิ่งของยังชีพให้แก่ นางกะมาลอ สมาแอ อายุ 102 ปี ปัจจุบัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 130 หมู่ 3 ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันอยู่กับ ลูกชาย พร้อมด้วยสมาชิกในบ้าน 11 คน (เด็ก 4 คน / ผู้ใหญ่ 6 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ยากไร้ หรือพิการให้มีความรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองและบุตรหลาน

จากนั้นได้เยี่ยมบ้าน นายสอเหาะ เจะเลาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสาบัน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอเอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน และเยี่ยมชมพร้อมกับเก็บข้อมูลการปลูกผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายรอยาลี เจะเงาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน และติดตามความก้าวหน้าแปลงผักต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของนาย ฮัจยีรอยี สาแม็ง กำนันตำบลสาบัน ณ.อาคารอเนกประสงค์และแปลงปลูกผัก ตำบลสาบัน บ้านตะโละ หมู่ 2 ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและชุมชนเป็นอย่างดี