เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 เม.ย.64 ที่เทศบาลตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เทศบาลตำบลเดิด ได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ขึ้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเดิดทั้ง 17 หมู่บ้าน 250 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายไพบูลย์ สมประสงค์ ปลัดตำบลเดิด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดโครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเดิดในครั้งนี้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 ซึ่งเทศบาลเดิดได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในพื้นที่โดยชุมชนตำบลเดิดมีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลซึ่งถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงและการจัดกิจกรรมในวันนี้ผู้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้งหมด 17 หมู่บ้านจำนวน 250 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเดิด ชมรมผู้สูงอายุผู้พิการเทศบาลตำบลเดิด และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามในชุมชนอีกทั้งร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ และที่สำคัญเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรักความผูกพันและความสามัคคีคนนตำบลเดิดอีกด้วย