“เฉลิมชัย” เร่งเครื่อง “ยุทธศาสตร์ที่5” รับมือโควิดระลอกใหม่ ตั้ง “อลงกรณ์” ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Farming) ชู BCG โมเดลสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 77 จังหวัด ผนึก 4 ภาคีขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Farming) ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร” ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 อีกแนวรุกหนึ่งคือ “ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา” โดยออกคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง” โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่พัฒนาการเกษตรในเมือง (Urban Farming) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มความมั่นคงอาหารในเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนทั่วประเทศ เป็นการรับมือผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ระลอกใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1.พัฒนาเกษตรในเมือง 2.เพิ่มพื้นที่สีเขียว 3.เพิ่มคุณภาพอากาศ ลดกรีนเฮ้าส์แก๊ซและพีเอ็ม 2.5 4.ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ธรรมชาติในเมือง และ 5.สร้างเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้และอาชีพระดับชุมชนบนโมเดล BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นทิศทางใหม่ของการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของไทยและเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมในเมืองอย่างยั่งยืนในระดับนโยบายคู่ขนานไปกับการพัฒนาภาคเกษตรในชนบท อีกทั้ง รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเพื่อรับมือวิกฤตโดวิด 19 และเตรียมความพร้อมของประเทศหลังยุคโควิด 19 จัดได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ทั้งหมดของทั้งปัญหาและโอกาส (Pain point และ Gain point)สำหรับปัจจุบันและอนาคต

“การขับเคลื่อนโครงการนี้จะผนึกความร่วมมือบน 5 แกนหลักคือ ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคม และภาคเกษตรกร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ ศูนย์ AIC ทั้ง 77 จังหวัด เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับทุกภาคีภาคส่วน”นายอลงกรณ์ กล่าว

โครงการฯ นี้ พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการกรีนซิตี้ (Green City) ที่มุ่งลดปัญหาพีเอ็ม 2.5 ด้วยการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น และโครงการตู้เย็นข้างบ้านส่งเสริมการปลูกผักรับประทานเองที่ ดร.เฉลิมชัย ริเริ่มและดำเนินการประสบความสำเร็จในช่วง 1 ปีกว่าที่ผ่านมา โดยออกแบบใหม่ภายใต้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) ซึ่งประกอบด้วย 5 เสาหลักคือ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และเกษตรธรรมชาติ

สำหรับ “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety-Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน) 4.ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”
และ5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา