เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นกลไกลภาคส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการร่วมกันอย่างแข็งขัน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ ทำให้เกิดการสกัดกั้นการแพร่ระบาด สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรู้งานของทุกกระทรวง เพื่อประสาน ขอความร่วมมือ และบูรณาการ และสอบถาม เพื่อขับเคลื่อนงานและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกคน ทุกอย่างต้องมองที่ประชาชน ทุกคนต้องช่วยกันให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างครอบคลุม ทั้ง ประชาชนและท้องถิ่น

+++++++++++++++