นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานรวมไปถึงตัวแทนสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์คแลคโตสฟรี (Lactose Free) ให้แก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 550 รูป เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการส่งเสริมพุทธศาสนา ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ