นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรมและองค์กรสมรรถนะสูง” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เพื่อยกระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยมีนายนิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม (Meta Forum) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี