นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาโคนมและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตน้ำนมคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์