ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่ดินผู้ได้รับผลกระทบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่ดินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยมี นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดิน ส.ป.ก. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) และนายวันชัย สินทรัพย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.นครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการรองนาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) ซึ่งสั่งการให้ ส.ป.ก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการตั้งคณะทำงานตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 280/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณาการกำหนดพื้นที่รองรับการจัดที่ดินให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ, พิจารณาการจัดที่ดินทั้งในรูปแบบ คทช.ของรัฐบาลและจัดพื้นที่ในรูปแบบเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านการพูดคุยระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กรมป่าไม้ และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ, แนวทางการคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำฯ และการเลิกจ้างลูกจ้างของ กทย. ที่พื้นที่ กยท. ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำฯ, แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบหลังจากได้รับการจัดที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงหาทางออกร่วมกันทุกฝ่าย