ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะทำงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ​กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครพนม การส่งมอบผลการจำแนกประเภทที่ดินให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติและการจัดนิทรรศการรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน