การประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน มีกำหนดจะมีในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายนนี้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว ซึ่งถือเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู้นำครั้งแรก นับตั้งแต่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่ 28 และ 29 จะอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสปป. ลาว ซึ่งนายบุญยัง วอละจิต ประธานประเทศลาวจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมสุดยอด และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

โดยการประชุมในครั้งนี้ บรรดาผู้นำจะร่วมกันทบทวนความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามพิมพ์เขียวประชาคมอาเซียน 2025 ซึ่งคาดว่าจะมีการร่วมกันเสนอแนวทาง และความคิดเห็นในการจัดการกับความท้าทายต่างๆ เพื่อให้อาเซียนเป็นการร่วมกลุ่มที่สมัครสมานสามัคคี และมีความเป็นศูนย์กลางในฐานะสถาปัตยกรรมทางการเมืองที่มีพลวัตในภูมิรัฐศาสตร์

นอกจากนี้ เอกสารสำคัญหลายฉบับที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนจะถูกลงมติยอมรับในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเน้นให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอาเซียน และตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน

นอกจากนี้ ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียน จะมีการหารือร่วมกับผู้นำประเทศคู่เจรจาที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ และจะมีเปิดตัวโลโก้เคมเปญ “วิซิตอาเซียน@50” ซึ่งเป็นความริเริ่มด้านการท่องเที่ยว ตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียน 2025 ด้วย