บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาววรรษิดา ต๊ะใจ รองผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาดและคณะ มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด และร่วมทำบุญในโอกาส ครบรอบปีที่ 24 แห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด

หลังจากนั้นคณะจากสหประกันชีวิตได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุน และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด โดยมี พลเรือโท ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับทุน

ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาทั้งหมด 352 ทุน โดยแบ่งออกเป็น ทุนเรียนดี 263 ทุน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 117 ทุน เป็นเงิน 210.,600 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 53 ทุน เป็นเงิน 127,200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 57 ทุน เป็นเงิน 182,400 บาท และระดับอุดมศึกษา 34 ทุน เป็นเงิน 136,000 บาทและทุนส่งเสริมการศึกษา 89 ทุน รวมเป็นเงิน 778,300 บาท ประกอบด้วย ระดับอนุบาล 28 ทุน เป็นเงิน 28,000 บาท ระดับประถมศึกษา 35 ทุน เป็นเงิน 28,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท และระดับอุดมศึกษา 5 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท