ทองขาล/ตรัง รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ทั้งนี้ในกาประชุมได้รายงานผลการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โครงการเราชนะให้แก่กลุ่มเปราะบาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับหน่วยงาน One Home ดำเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการแก่กลุ่มเปราะบางร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานข้างต้นผ่านหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนให้แก่ประชาชน และใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกลุ่มเปราะบางมาใช้ในการสำรวจลงทะเบียน รวมถึงสำรวจจำนวนกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลที่ พม.มีอยู่เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความครอบคลุมมากที่สุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกอำเภอดำเนินการสำรวจรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบางได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการติดเตียง รวมทั้งออกหน่วยรับลงทะเบียนรายชื่อกลุ่มเปราะบางดังกล่าว ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ณ จุดบริการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกอำเภอ และจากการที่รัฐบาลให้ขยายเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติม กรณีกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้มาแล้ว 2 ครั้ง สำนักงานฯ จึงได้จัดทำแผนในการลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งผลจากการลงพื้นที่สามารถช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 741 ราย