ครบรอบ 129 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและพิธีสงฆ์ จัดนิทรรศการผลงานภายใต้ “โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน ชูเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงการตลาดแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลท้าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย องค์พระพิรุณทรงนาค (หน้าอาคาร) และองค์พระพิรุณทรงนาค (ห้องพิพิธภัณฑ์) จากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีสงฆ์ โดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 115

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันข้าราชการพลเรือน และยังเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีนี้ กระทรวงฯได้จัดการแสดงนิทรรศการผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 129 ปี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับอีก 12 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการความสำเร็จด้านบริหารจัดการของแปลงใหญ่มะม่วง, แมลง...ทางเลือกใหม่ของอาหารโลก, ศักยภาพของที่ดินและการจัดการดินมุ่งสู่ความสำเร็จของแปลงใหญ่,ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และชลประทานสนับสนุนแหล่งน้ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ร่วมจัดบูธนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย อาทิ Tesco Lotus Makro Tops และไปรษณีย์ไทย

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งปฏิรูปด้านการเกษตรเพื่อให้ “เกษตรกรมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ดังนั้นการครบรอบ 129 ปี ในปี 2564 นี้ ทุกหน่วยงาน ในสังกัดจึงต้องเร่งขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ และ15 แนวนโยบายหลัก ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ซึ่งมีนโยบายเปิดตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ รองรับยุค New Normal และร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์สร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านกิจกรรม “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้สู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยํา พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้านการเกษตรยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety– Security–Sustainability–เกษตรปลอดภัยเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน) ด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัย รวมทั้งบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมผ่านข้อมูล Agri-Map ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data เพื่อการบริหารเชื่อมโยง ช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดี และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน พร้อมสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงการพัฒนาตาม 15 แนวนโยบายหลัก ซึ่งมีการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านการเกษตรที่หลากหลายมิติ เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรของไทยก้าวไปสู่มาตรฐานสากล และนำพาให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน” ดร.เฉลิมชัยกล่าว

นอกจากพิธีสำคัญในช่วงดังกล่าวแล้ว กระทรวงฯได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.อนันต์ สุวรรณรัตน์ และดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ร่วมลงนามข้อตกลงฯ ดังกล่าว และยังจัดกิจกรรมเปิดตัวเพลงประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri Challenge Special) เป็นครั้งแรกอีกด้วย