วันที่ 30 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางโยวดี ชาวพรอน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก อ.เมืองหนองคาย ได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการ นายอนุรุทร วันมะโน และคณะครูประจำชั้น นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 163 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ตามโครงการศึกษานอกสถานที่ระดับประถมศึกษาเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ ,ครูเบิ้ม เติมศิลป์ หรือนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ให้การต้อนรับ พร้อมพาเดินเยี่ยมชมพืช ผัก ผลไม้ ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 19 ไร่ จากนั้นครูแดงและครูเบิ้มพานักเรียนนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาวาดภาพระบายสีเพื่อฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ ให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกสมาธิ โดยเริ่มหัดวาดสิ่งต่างๆรอบตัว จะได้รู้จักกับรูปร่างและรูปทรงต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดรูปพร้อมทั้งวิธีระบายสีและองค์ประกอบของภาพให้เกิดความสวยงาม พร้อมมอบของที่ระลึกให้คณะครูและนักเรียน

สำหรับการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 163 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ตามโครงการศึกษานอกสถานที่ระดับประถมศึกษาเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และสนุกสนานในการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะแสวงหาความรู้ พัฒนาคุณธรรมทางด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ เป็นต้น และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ ผู้เรียนกับผู้สอน

ทั้งนี้โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก ได้ดำเนินโครงการศึกษานอกสถานที่ระดับประถมศึกษา เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นสิ่งจากประสบการณ์ตรง โดยประสมประสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยประสมประสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุล การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มี โอกาสเรียนรู้ตนเอง ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่าง อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและสงเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น.