วันที่ 27 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และ ความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ต้องรอด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,109 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.6 ระบุ การใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือทางรอดของทุกคนในชาติให้พ้นวิกฤติ

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 ระบุ ได้รับประโยชน์สุขค่อนข้างมากถึงมากที่สุดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน สถานีเกษตรหลวง และพัฒนาชายฝั่งทะเลต่าง ๆ ในขณะที่ ร้อยละ 2.9 ระบุปานกลาง และร้อยละ 4.1 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่ได้รับเลย

ขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.5 ต้องการค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ให้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป น้อมนำแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตอย่างแท้จริง ในขณะที่ ร้อยละ 4.1 ระบุปานกลาง และร้อยละ 2.4 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.3 มั่นใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดว่า จะรอด ผ่านวิกฤติต่างๆไปได้ ในขณะที่ร้อยละ 8.2 มั่นใจปานกลาง และร้อยละ 2.5 มั่นใจค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มั่นใจเลย

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ยังกล่าวว่า ต้องรอด เป็นผลโพลที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะจิตใจและความรู้สึกของประชาชนในช่วงวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศและความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนแต่ละคน แต่ด้วยความสำนึกรู้คุณของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศต่อโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และจับต้องได้กับผลลัพธ์ที่นำประโยชน์สุขมาให้แก่ประชาชนจากโครงการต่าง ๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน หลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และอื่น ๆ ส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความมั่นใจว่าจะรอดพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้