เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 5,10 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน" โดยมีการแบ่งกลุ่มอภิปราย วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ ระดมความเห็น และนำเสนอ ตามโครงการเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) และได้เรียบเกียรตินางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ได้ร่วมให้คำแนะนำในการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา และผู้สังเกตการณ์ รวม 60 คน โดยมีนายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ทำโครงการเสริมสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทักษะด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติในด้านการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สามารถถ่ายทอดและแปลผลความรู้ ด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น