เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 5,10 พร้อมด้วยนายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 16,781 คน ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 11,618.99 ล้านบาท (31 ธันวาคม 63) ถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังการนำเสนอผลการวิเคราะห์การเงินของสหกรณ์ และรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยให้ระมัดระวังการกระจุกตัวของเงินฝาก ความเสี่ยงจากการนำเงินมาลงทุนภายนอกและได้เน้นการบริหารเงินทุนอย่างสมดุลตามหลักการสหกรณ์ พร้อมขอบคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี