ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานหนังสือขอบใจแก่กรมปศุสัตว์ ที่ให้การสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. รองศาสตร์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มอบหนังสือ ขอบใจ จากองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการชื่นชมและขอบคุณที่กรมปศุสัตว์ ได้ให้การสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยดีเสมอมา โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมในพิธีรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ในหลายๆ เรื่อง ทั้งบุคลากร สถานที่ในการฝึกอบรม เวชภัณฑ์และชีวภัณฑ์ทางการสัตวแพทย์การทำงานร่วมกันเพื่อยับยั้งโรคระบาดในสัตว์ รวมถึงการส่งมอบพื้นที่ราชพัสดุ ณ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ทราบถึงศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นอย่างดี การนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงขอนัดและเข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อมอบหนังสือ "ขอขอบใจ" จากองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ เพื่อเป็นการชื่นชมและขอบคุณที่กรมปศุสัตว์ได้ให้การสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยดีเสมอมา

ด้านกรมปศุสัตว์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพสัตว์ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของประเทศ จากความสนใจในการพัฒนางานวิชาการด้านสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์ที่มีร่วมกันทั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับวงการสัตวแพทย์และปศุสัตว์ในอนาคต ทางกรมปศุสัตว์ ยินดีมอบพื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนงานวิชาการ ขณะเดียวกัน พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ การฝึกอบรม การฝึกงาน และส่วนกิจกรรมแสดงปศุสัตว์ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และตลาดกลาง สู่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ความร่วมมือกันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ทรัพยากรพื้นที่และสิ่งก่อสร้างร่วมกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการที่จะเอื้อต่อการพัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่ายต่อไป โดยความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่และแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางวิชาการ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับกรมปศุสัตว์ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ระหว่างสองหน่วยงานต่อไป