กรมการข้าว เปิดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจประเมิน รองรับการตรวจรับรองข้าวคุณภาพของประเทศ

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านมาตรฐานการรับรอง จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หน่วยตรวจรับภายนอก (Outsource) และหน่วยรับรอง (CB) เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวนนทิชา กล่าวว่า กรมการข้าว ตระหนักถึงความสำคัญของงานมาตรฐานข้าว จึงได้มอบหมายให้กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ ได้แก่ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าวและสินค้าข้าว Q รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และรับรองเป้าหมายการตรวจประเมินที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางพัฒนาด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวตามระบบมาตรฐาน ผ่านการเสวนา เรื่อง การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองระบบมาตรฐานและการเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพ และแนวทางการพัฒนาการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ เพื่อให้การตรวจรับรองคุณภาพสินค้าข้าวบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ ตั้งแต่การจัดการระดับแปลงจนถึงสินค้าข้าว เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ