"รมช.ธรรมนัส" ตรวจเยี่ยมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส และยังได้มอบถุงยังชีพจำนวน 150 ชุดให้กับเกษตรกรในโครงการฯ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน

"การให้สิทธิในที่ดิน เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จะกระจายสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างถูกกฎหมายให้กับประชาชน มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินของรัฐที่มีอยู่ให้ผู้ไร้ที่ดินทำกินได้เข้าทำประโยชน์ ผ่านการจัดให้กับผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งโครงการพิเศษด้านความมั่นคงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาล ที่มอบหมายให้ ส.ป.ก. เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ นอกจากภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมแล้วนั้น สิ่งเหล่านี้จะยั่งยืนไม่ได้เลยหากขาดการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งตนอยากขอให้พี่น้องน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป"ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

สำหรับโครงการพิเศษด้านความมั่นคงฯ เป็นการบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านของงบประมาณ และการดำเนินการ โดยมีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย ซึ่งได้มอบบ้านและที่ดินไปแล้ว ประกอบไปด้วย

1.บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมแปลงเกษตรกรรม แปลงละ 80 ตารางวา รวม 22 ราย 22 แปลง เนื้อที่ 4-1-86 ไร่ กันไว้สำรอง 3 แปลง เนื้อที่ 0-2-31 ไร่ เป็นแปลงรวม 1 แปลง เนื้อที่ 0-2-27 ไร่ และเป็นเสนทางสัญจร 1 แปลง เนื้อที่ 0-3-26.7 ไร่

2.บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บือราเปะ) หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมแปลงเกษตรกรรม แปลงละประมาณ 1 ไร่ รวม 28 ราย 28 แปลง เนื้อที่ 29-1-87 ไร่ กันสำรองไว้ 46 แปลง เนื้อที่ 47-2-65 ไร่ ซึ่งกำลังจะจัดสรรให้เกษตรกรไร้ที่ทำกินได้เข้าทำประโยชน์ เป็นแปลงรวม 1 แปลง เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ และเป็นเส้นทางสัญจร 1 แปลง เนื้อที่ 11-3-51.9 ไร่

ปัจจุบัน ส.ป.ก. กำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรทั้งในพื้นที่บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) และ 2 (บือราเปะ) ทั้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในด้านของปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ต่อยอดจากอาชีพเดิม คือการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นน้ำบูดู การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด และสิ่งปลูกสร้างส่วนกลางในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเร่งจัดเกษตรกรเข้าทำกินในพื้นที่แปลงที่กันสำรองไว้ของบ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บ้านบือระเปะ) มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากการจัดประชาคมจำนวน 46 ราย และสำรองไว้ 46 ราย โดย ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการปูผังแบ่งแปลงและจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ได้ภายในปี 2564