เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทีผ่านมา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด “งานโฮมเหง้า เผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราช เมืองหนองสูง” ประจำปี 2564 และงานรวมพลังสตรี สามัคคีชาวเมืองหนองสูง ณ ถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2564 โดยมีนายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง นางกัลยกร สุขสานต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการจัดกิจกรรมในครั้งเพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าผู้ไทย นำมาพัฒนาต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

อำเภอหนองสูง ได้รับโปรดเกล้าฯ จัดตั้งเป็นเมืองหนองสูง ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2387 โดยมีพระไกรสรราช (สิงห์) เป็นเจ้าเมืององค์แรก ประชากรเป็นชนเผ่าภูไทย ที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมืองคำอ้อและเมืองวัง ในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอหนองสูง ยังคงความเป็นชนเผ่าภูไทยที่มีภาษาพูดเป็นของตนเองที่ดูโดดเด่น และแตกต่างจากชนเผ่าพันธุ์อื่นๆ กระจายอยู่ตามตำบล และหมู่บ้านต่างๆ รวม 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไว้ได้อย่างเหนียวแน่น การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระไกรสรราช (สิงห์) ผู้ปกครองเมืองหนองสูง และบรรพชนผู้ร่วมก่อตั้งเมืองสูง สืบทอดมาจนกลายเป็นอำเภอหนองสูงในขณะนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของชนเผ่าผู้ไทย ซึ่งเป็นชุดที่สวยงามโดดเด่นเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเที่ยวชมงานพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของผู้ไทยหนองสูงให้คงอยู่ตลอดไป