เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการ "ไทย ไรซ์ นามา" (Thai Rice NAMA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดตัวโครงการ Thai Rice NAMA เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมไปสู่วิถีการทำนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน 4 เทคโนโลยี คือ การปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ให้ราบเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงนา ช่วยให้ชาวนาสามารถเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และกำไรที่ได้จากการผลิตข้าว การลดการใช้น้ำในนาข้าวด้วยการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การแปรสภาพฟางข้าวและตอซังข้าวแบบปลอดการเผาซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

กรมการข้าวมุ่งดำเนินงานส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้ผ่านนาแปลงใหญ่ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และปทุมธานี ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมาย โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวท่ามกลางสภาวะการจัดสรรน้ำที่ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และยังเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมปรับพื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำนาได้ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งเป็นพื้นที่สาธิตให้กับชาวนาในพื้นที่ใกล้เคียง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้เกิดการยอมรับของชาวนาในวงกว้าง ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่อื่นๆ ในการดำเนินงานพัฒนาข้าวและชาวนา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทย ไปพร้อมๆ กับการดูแลสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม