"ธรรมนัส" รุกแก้ปัญหาเกษตรกรรับผลกระทบเขื่อนราษีไศล-เขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ พร้อมสร้างความมั่นคงอาชีพส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ.ยโสธร เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา

โดยร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อพบปะเกษตรกรและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นควรเร่งให้ความช่วยเหลือ เรื่องการดูแลจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้กรมชลประทาน ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา เพื่อช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ต่อมา ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เพื่อประชุมหน่วยราชการ เรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์โคกภูพระ กรณีมีผู้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถดำเนินการออกหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 ต่อไป

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวด้วยว่า ตนจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งครั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองนำผลการหารือทั้งหมดไปสู่การแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาส่งมาที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยตนจะเร่งรัดและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมโดยเร็ว