พล.อ.ประวิตร ติดตามแก้ปัญหา ผักตบชวา/วัชพืช ประชุมคกก. กำชับทุกหน่วยงาน สั่งเร่งกำจัด/ส่งเสริมแปรรูปเพิ่มมูลค่า ท้องถิ่นมีส่วนร่วม มุ่งเปิดทางน้ำ ให้สะดวกสัญจร/ป้องกันน้ำท่วม ชื่นชมจนท.ปฏิบัติงาน ขอบคุณชมรมคนริมน้ำ เสียสละ/ร่วมมือ

เมื่อ 11 มี.ค.64 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม นริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ที่ประชุม ได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 217/2563 ลง 20 ก.ค.63 แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาโดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เป็นประธานคณะกรรมการฯ และรับทราบผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในปีงป.63 ของ 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ,กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กรมปกครองส่วนท้องถิ่น และกทม. ซึ่งมีผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวม 12.94 ล้านตัน และรับทราบรายงานจากกรมการปกครอง เกี่ยวกับชมรมคนริมน้ำ ที่ให้ความร่วมมือมีจำนวน 7,608 ชมรม สมาชิก 1,424,050 คนได้ร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาในปีงป.63 จำนวน 20,719 กิจกรรม รวมทั้งได้รับทราบ ผลการดำเนินงานโดยใช้เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ จำนวน 1,603 ลำในพื้นที่ 1,899 แหล่งน้ำ ซึ่งในภาพรวมมีความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เป็นที่น่าพอใจ

คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาปีงป.2564 โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือการเก็บใหญ่และการเก็บเล็ก เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก ปีงป.2564 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA)

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า ปัญหาผักตบชวา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง และพยายามแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ เพื่อให้หมดไปจากประเทศไทย ทั้งการกำจัดและการนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ มท. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เร่งดำเนินการโดยเน้นย้ำให้ใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร/เรือ ที่ได้จัดหาแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า พร้อมกล่าวชื่นชม เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาด้วยความทุ่มเท และขอบคุณ ชมรมคนริมน้ำ ที่มีความเสียสละ ร่วมมือด้วยดี