กยท. เดินหน้าต่อเนื่องปีที่ 2 จัดโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 10 ทุน รวม 4 ล้านบาท หวังผลักดันนวัตกรที่มาจากท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาอาชีพการทำสวนยางให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กยท. ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการนำร่องในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยจะให้ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ปีละ 100,000 บาท/คน รวมเป็นเงิน 4 ล้านบาท ภายใต้การจัดสรรงบประมาณประมาณตามมาตรา 49 (5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

“การดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว เพื่อต้องสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพารา ซึ่งจะทำให้เกิดแนวคิดร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพารา ให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน” รองผู้ว่าการ กยท. กล่าว

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา นอกจากจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ยกเว้นบุตรบุญธรรม จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่อยู่ระหว่างการสมัครขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และที่สำคัญจะได้รับพิจารณาตอบรับเข้าศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่เป็นสถานบันการศึกษาที่ กยท.กำหนด ในปีการศึกษา 2564

“ดังนั้นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสอบเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยที่ กยท.กำหนดไว้ ในปีการศึกษา 2564 ให้ได้ก่อนถึงจะสามารถสมัครของรับทุนการศึกษาดังกล่าวได้”นายสุขทัศน์ กล่าวย้ำ

ส่วนสถานบันการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาที่ กยท. กำหนดนั้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 2 ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 2 ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 2 ทุน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 2 ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ จำนวน 1 ทุน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ จำนวน
1 ทุน

ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ต้องการให้บุตรขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท.ทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th และกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย จากนั้นให้ไปยื่นที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ซึ่ง กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนด เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการเกษตรกร โทร. 0 2433 2222 ต่อ 245 ในวันและเวลาราชการ