เกษตรฯ มอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ให้แก่สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research: ICAR)

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่ชนะเลิศรางวัล ได้แก่ สภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (Indian Council of Agricultural Research: ICAR) จากประเทศอินเดีย ซึ่งมีผลงานการจัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลิตภาพดิน ควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังส่งผลให้การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมีมาตรการป้องกันเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้หน่วยงานสภาพัฒนาการเกษตรแห่งอินเดีย (ICAR-IISS) ของสาธารณรัฐอินเดีย ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับเหรียญรางวัลได้ จึงได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mrs. Suchitra Durai (มิสซิส สุจิตรา ดูไร) เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวแทน

ทั้งนี้ รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือประเทศ ที่มีความรู้ความเข้าใจ ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการดินอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินให้กับประชาชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP) ครั้งที่ ๖ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีมติรับรองการจัดตั้งรางวัล World Soil Day Award และให้มีพิธีมอบรางวัลทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์ และพระราชดำรัสคัดตัดตอน เป็นชื่อรางวัล และประดิษฐานในเหรียญรางวัล

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานการจัดกิจกรรม “Soil health awareness week” ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การตรวจเยี่ยมพื้นที่การทำเกษตรพร้อมให้คำแนะนำ การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ต่างๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและเกษตรกร และการฝึกอบรมเกษตรกรโดยเน้นเรื่องสุขภาพของดินพร้อมทั้งแจก soil health card ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสุขภาพดิน ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2562 ในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และชุมชนเกษตรกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาพของดิน และความสำคัญของการรักษาผลิตผลพืชควบคู่ไปกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม