นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนางกนกรัตน์ ทังสมบัติ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (เขตตรวจราชการที่ 6) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ติดตามรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ Best Practice นวัตกรรมจากหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดกระบี่ โดยมีน.ส.สุภัคกมล ชินวงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะ นายธีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ พร้อมคณะ นายธีร์ สังขสัญญา นายธีรเดช สายเส็น จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย

ทั้งนี้ ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 อำเภอเมืองกระบี่ มีนายพิทักษ์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนในช่องมิตรภาพที่ 123 พร้อมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมต้อนรับ และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน( Stand Alone) ณ โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีนางพิสมัย เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา พร้อมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอเหนือคลอง คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมต้อนรับ