กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวส่งออก “มะม่วงน้ำดอกไม้” เกรดพิเศษ ด้วยเที่ยวบินสายการบินไทยไปยังเกาหลีใต้เที่ยวบินแรก 20 ตัน และจะจัดส่งต่อเนื่องจนครบ 13 เที่ยวบิน รวมจำนวน 260 ตัน มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออก และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการผลไม้ไทย

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก โดยสินค้าเกษตรที่ผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมแปลงให้มีความพร้อมสำหรับตรวจประเมินมาตรฐานแปลงเบื้องต้น ซึ่งในปี 2564 มีเกษตรกรยื่นขอรับการรับรองคุณภาพไม้ผลทั้งหมด จำนวน 15,642 ราย 18,336 แปลง พื้นที่ 223,969 ไร่ และผ่านการประเมินในเบื้องต้น จำนวน 12,550 ราย 14,713 แปลง พื้นที่ 192,230 ไร่ เพื่อดำเนินการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) จากกรมวิชาการเกษตรต่อไป

สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ ที่เน้นความสอดคล้องตามยุคสมัยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นในยุค 4.0 ตลอดจนให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นช่องทางการซื้อขายออนไลน์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระจายได้สูง เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนวิถีการขายแบบใหม่ ไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลาง เน้นการป้องกันพึงระวังตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวและการจัดการในสวนผลไม้จนถึงการขนส่งไปยังผู้บริโภคให้มีการปฏิบัติที่ปลอดภัย และได้วางแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ปัจจุบัน เกาหลีใต้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยได้ 6 ชนิด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแรด ทุเรียน มังคุด สับปะรด กล้วย และมะพร้าว ซึ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากรสชาติ “หวาน หอม อร่อย” เป็นที่ถูกปากของคนเกาหลีใต้ ตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน ดังนั้น การส่งเสริมการผลิตและผลักดันมะม่วงส่งออก ผลผลิตต้องมีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัยจากโรคแมลงศัตรูพืช และปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ผลต้องสวยซึ่งเกษตรกรจะต้องมีการห่อผลและอบไอน้ำก่อนส่งออกผ่านความร้อน (Vapour Heat Treatment) ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสขึ้นไป ใช้เวลา 20 นาที เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้ ต้องปลูกในสวนผลไม้ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย และผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Plant Quarantine ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะมีการตรวจสอบในระดับที่เข้มข้นพอๆ กับญี่ปุ่น สำหรับระยะเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เปอร์เซ็นต์ความแก่จะอยู่ที่ 80% เนื้อค่อนข้างละเอียด ผิวมีนวลเล็กน้อย สีเหลืองอ่อนขนาดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งออกอยู่ระหว่าง 250-550 กรัม/ผล แบ่งเป็น 4 ขนาด คือ ขนาด S น้ำหนัก 250-280 กรัม/ผล, ขนาด M น้ำหนัก 281-350 กรัม/ผล, ขนาด L น้ำหนัก 351-450 กรัม/ผล, ขนาด LL น้ำหนัก 451-550 กรัม/ผล

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาการปิดด่านชายแดน เช่น การขนส่งทางบกในประเทศเวียดนามจะเปิดด่านเพียง 7 ชั่วโมง/วัน ทำให้ไม่สามารถขนส่งไป-กลับได้ทัน และการขนส่งทางบกไปประเทศจีน ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนมากนัก ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลักโดยเฉพาะเกรดรอง ก็ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยปกติ ประกอบกับมะม่วงเกรดคุณภาพดีที่ส่งออกไปเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ก็ประสบปัญหาค่าระวางเครื่องบินที่สูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น การซื้อขายมะม่วงจึงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก คาดว่าจะมีผลผลิตมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดไม่สามารถส่งออกได้ และเป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทยที่จะเผชิญกับปัญหาดังกล่าว จำนวน 21 จังหวัด พื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 621,000 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 743,700 ตัน โดยจะมีผลผลิตในฤดูที่กระจุกตัว (Peak) จำนวน 446,220 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 และเฝ้าระวังเดือนเมษายนที่จะมีผลผลิตออกมาก 223,110 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ทำให้ภาคการเกษตรต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ โดยยกระดับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้นโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันสร้าง Single Big Data โดยใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ดังนั้น การจัดงานเปิดตัวส่งออกผลไม้ไทยผ่านการขนส่งทางอากาศไปยังประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 20 ตันในเที่ยวบินแรกครั้งนี้ และจะมีการขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปยังเกาหลีใต้อีกต่อเนื่องรวม 13 เที่ยวบิน ๆ ละ 20 ตัน รวมทั้งสิ้น 260 ตัน จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านโลจิสติกส์และการขนส่งในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อรองรับผลไม้ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์” ได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ก็ได้มีการหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น ทุเรียน มังคุด มะพร้าวอ่อน รวมทั้งพืชผักสำหรับเป็นเครื่องแกงต่อไปในอนาคต”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว