โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เตรียมรับมือภัยแล้ง สำรวจแหล่งน้ำ ทำประปาภูเขา บรรเทาความเดือดร้อนให้ครูและนักเรียนพักนอน เกือบ 400 คน

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 1,315 คน และนักเรียนบ้านไกลมาพักอาศัยอยู่ที่หอพักนักเรียน จำนวนประมาณ 300 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 100 คน ซึ่งอาศัยอยู่บ้านพักครูภายในโรงเรียนประมาณ 40 คน

ปกติในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก่อนปิดภาคเรียน 1-2 สัปดาห์ ปัญหาภัยแล้งเริ่มมาเยือนอำเภออุ้มผางในทุกๆปี แต่ไม่นานจากนั้น จะเป็นการปิดภาคเรียนในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน แต่เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทำให้การปิดภาคเรียนจากเดิม ต้องเลื่อนออกไป ส่งผลให้ช่วงนี้ ทางโรงเรียนเริ่มได้รับผลกระทบการจากขาดแคลนน้ำ ปริมาณน้ำไม่เพียงกับจำนวนนักเรียน ที่พักนอนและครูที่อาศัยที่บ้านพักครู ภายในบริเวณโรงเรียนประมาณ เกือบ 400 คน

นายสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เปิดเผยว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้น จึงระดม รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำที่ยังมีน้ำเหลืออยู่บ้าง จัดการขุดลอกแหล่งต้นน้ำดำเนินการจัดเตรียมแท้งค์น้ำสำหรับกักเก็บและสำรองน้ำ จัดทำใช้ระบบน้ำจากประปาภูเขา มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งได้จากน้ำฝนที่ตกลงลำห้วย แล้วมีการดูดส่งผ่านท่อเข้ามาใช้ภายโรงเรียน ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างจะไกล และน้ำมีน้อย และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการต่างๆเพื่อสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับเติมน้ำเพื่อนำมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนและบุคลากรได้ในเบื้องต้น