เมื่อวันที่ 5 มี.ค. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดยนายลักษณ์ วจนานวัช ส.ว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าพระฉาย พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย โดยมีนางสาวรัชนีกร ยืนยาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย เป็นผู้รับมอบซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับในครั้งนี้ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานวัดถ้ำกระบอก ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งเป็นต้นแบบการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของวัดถ้ำกระบอก โดยมีพระอธิการวิเชียร กิตฺติวัณฺโณ เจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก และพระวิจิตร อคฺจิตฺโต รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก บรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดถ้ำกระบอก ทั้งการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการอบสมุนไพร/แจกสมุนไพรให้แก่ประชาชน การแจกจ่ายพืชผักสวนครัวสู่ชุมชน การบริหารจัดการด้านอาหาร โดยเน้นหลัก "พอเพียง ยั่งยืน เผื่อแผ่ ขยายผล"

คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมวัดถ้ำกระบอกในเรื่องการเกษตรที่สามารถพึ่งพาตนเอง มีการปลูกพืชที่มีความปลอดภัยและสามารถเผื่อแผ่อาหารไปยังชุมชนรอบข้าง พร้อมทั้งได้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมัก โดยเสนอวิธีทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งใช้ใบไม้แห้ง ซากพืช เป็นคอกแล้วสลับด้วยมูลสัตว์ เพื่อเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้งาน โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของวัดถ้ำกระบอกต่อไป

พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิชาชีพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของวัดถ้ำกระบอก