"ธรรมนัส" ปลื้ม คทช.สะพานไม้แก่น ประสบผลสำเร็จ พร้อมตรวจสอบการใช้เขตปฏิรูป ต.เกาะใหญ่ สงขลา

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วยนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นตรวจราชการ จ.สงขลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ และที่ตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

กระบวนการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ เกิดจากการยึดคืนพื้นที่ และดำเนินการจัดสรรในปี 2562 เนื้อที่รวม 141 ไร่ จัดให้กับเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีไร้ที่ทำกินจำนวน 30 ราย รายละ 3 ไร่ พร้อมทั้งพื้นที่ส่วนกลางและแปลงเกษตรส่วนรวม ซึ่ง ส.ป.ก. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรจนทำให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มที่เข็มแข็ง ดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้ดีและมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนของการตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา มีการทับซ้อนแนวเขตระหว่างเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินที่มีเอกสารสิทธิกรมที่ดิน ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เป็นประธาน แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งมีคำสั่ง นอกจากนี้ ยังตรวจพบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดยร.อ.ธรรมนัส ได้กำชับให้ ส.ป.ก. ดำเนินการเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบกฎหมายต่อไป

สำหรับจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปทั้งสิ้น 419,102 ไร่ ในพื้นที่ 13 อำเภอ เป็นพื้นที่ดำเนินการ 300,603 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 299,449 ไร่ 20,888 ราย จำนวน 30,381 แปลง มีพื้นที่คงเหลือ 1,154 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก.สงขลาจะเร่งดำเนินการจัดที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 รวมถึงพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการสนับสนุนแหล่งเงินทุน บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย ส.ป.ก. ต่อไป