ชป.ชี้แจงกรณีการขุดลอกอ่างฯบ่อสะอือ จ.สกลนคร ล่าช้า เร่งของบขุดลอกเพิ่มเติมแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน ไเชี้แจงกรณี โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ (หนองสะแก) บ้านศรีคงคำ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความล่าช้าว่า จากการลงพื้นที่ตำบลนาเพียง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่เนิน มีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ ลำห้วยซ่งแข้ ลำน้ำอูน หนองป่าตอง และอ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีความต้องการให้มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอ่างเก็บน้ำดังกล่าว มีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

กรมชลประทาน ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2563 โครงการชลประทานสกลนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร 10,000,000 บาท ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ่อสะอือได้ปริมาตรดิน 222,900 ลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่อ่างฯ ที่เหลือโครงการชลประทานสกลนคร อยู่ระหว่างเสนอแผนงานเพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ่อสะอือให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ หากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว จะเร่งดำเนินการขุดลอกอ่างฯในส่วนที่เหลือให้เร็วที่สุดต่อไป เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ