อ.พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก มรภ.สงขลา ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านระบบไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งยังขาดงบประมาณดำเนินการบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร ที่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานตามหลักวิชาการและสอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆ ที่กระทรวงพลังงานกำหนด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการพลังงาน ด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาสำรวจ วิเคราะห์ พร้อมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานการใช้ไฟฟ้า และเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ.พิเชษฐ์ กล่าวว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้เข้าพบตนและคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดบนหลังคาภายในมหาวิทยาลัย โดย มรภ.สงขลา ได้มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน