ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีด้านระบบส่งไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานภาคการศึกษาซึ่งภารกิจหลักทางการจัดการอาชีวศึกษาที่มุ่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา และมีรายได้ระหว่างเรียน นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ ประชาชน พนักงานที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาขอรับการประเมิน เทียบโอนเข้าสู่หน่วยกิต เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. กับ กฟผ. ดำเนินการความร่วมมือมาแล้ว 5 ปี ซึ่งภายหลังการลงนามความร่วมมือมีการดำเนินงานรับนักศึกษาระดับ ปวส. ตามโครงการความร่วมมือฯ โดยแบ่งเป็น 2 ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า และด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โดยมีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์กลางนำร่องของภาคต่างๆ 9 แห่ง ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 2.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 3.วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 5.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 6.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 7.วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 8.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และ 9.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ซึ่งมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษารวมแล้วทั้งสั้น 495 คน

ด้านนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กฟผ. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่มีองค์ความรู้ และสั่งสมประสบการณ์มามากกว่า 50 ปี โดยเฉพาะความรู้วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา และเป็นศูนย์กลางพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการนี้ จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรได้เข้าทำงานในสถานประกอบการชั้นนำต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง