มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นายแพทย์ ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์พัฒนา ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มสด. และโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อบริการวิชาการในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลสงฆ์ และการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะได้พัฒนาความรู้และทักษะในการฝึกประสบการณ์ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพของนักศึกษา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางการศึกษาต่อไป