มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 (หลักสูตร ป.บัณฑิต) จำนวน 180 คน โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ต้องมีใบยืนยันหรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึก สำหรับผู้ที่มีสัญญาจ้างหรือผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หลักสูตรดังกล่าวจัดให้มีการเรียนการสอนระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในวันที่ 17 พ.ค.64

ทั้งนี้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 16 เม.ย.64 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต วันที่ 21 เม.ย.64 และจะจัดการสอบข้อเขียนทางออนไลน์ วิชาวัดแววความเป็นครู (เหตุการณ์สำคัญ บริบททางการศึกษาหลักสูตร การสอน การวัดผล การวิจัย จิตวิทยา ฯลฯ) วันที่ 23 เม.ย.64 และสอบสัมภาษณ์ผ่าน Google Meeting ในวันที่ 29-30 เม.ย.64 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6406 หรือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ. รุ่งอรุณ พรเจริญ โทร.084-680 -7894 และอาจารย์สุนารี รชตรุจ โทร. 080 -233- 0578