ผู้ตรวจฯ กสส. ลงพื้นที่ติดตามผลงานสนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2564 ย้ำเน้นพัฒนา "คน" คือหัวใจสำคัญในการทำงานสำเร็จ

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 8,9 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ของจังหวัดชลบุรี 12 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร (นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร) 2.โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร 3.การรวบรวมข้าวเปลือกในระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 63/64 4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร(คทช) ดำเนินการในสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช) จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช) จำกัด 5.โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6.โครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7.การแก้ไขหนี้ค้างชำระเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 8.การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 9.การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ 10.การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11.การดำเนินการกรณีสหกรณ์ที่ไม่ได้จัดทำ งบการเงินติดต่อกัน 2 ปีขึ้นไป 12.การบันทึกข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ และ13.การพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ระดับจังหวัด

ด้านนายประวัติ แดงบรรจง กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานติดตามงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยได้ดีต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคน ซึ่งคนเป็นหัวใจในการทำงาน จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ และให้ข้อคิด ในการปฏิบัติงานโดยให้นำอุปสรรคปัญหาเป็นเครื่องมือในการทำงานก็จะแก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี