รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  นายเลี่ยว จวิ้น หวิน (Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ ซึ่งเข้าร่วมประชุมโครงการ High-speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ  เพื่อติดตามความคืบหน้าในความร่วมมือระหว่างประเทศในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” (High Speed Train Engineering) ทั้งนี้ ได้มีการเจรจาเบื้องต้นในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเป็นต้นแบบหลักสูตรดังกล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตร วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ว่า “ประเทศไทยมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย ถือเป็นเมกะโปรเจคต์เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เกิดรัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเชื่อมโยงไทยไปสู่อาเซียนและต่อไปถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้  ทั้งนี้ได้ก่อสร้างระยะที่ 1 คือ เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา และยังคืบหน้าในการวางแผนการก่อสร้างระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย คาดการณ์ว่าแล้วเสร็จในปี 2568 และสามารถใช้งานได้ภายในปี 2572”

อธิการบดี กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงความสำคัญของการที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์รถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จ และสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพป้อนตลาดงานดังกล่าวได้  นับเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ของการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ซึ่งได้เจรจาเบื้องต้นในความร่วมมือกับ Southwest Jiaotong University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร High Speed Train Engineering  และติดตามความก้าวหน้าและเจรจาความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University ต่อไป

นายเลี่ยว จวิ้น หวิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ มิได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย ก็กำลังก่อสร้าง และวางแผนก่อสร้างขึ้นเช่นกัน   ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและผลักดันเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ คือSouthwest Jiaotong University

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.กล่าวถึงความคืบหน้าและแนวทางของการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์รถไฟฟ้าความเร็วสูง ว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรแล้ว  ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา 8 สาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน  โดยได้ร่างหลักสูตร “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” (High Speed Train Engineering) ขึ้น พร้อมนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างสองประเทศ  ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ร่างขึ้นอย่างกว้างขวาง และได้มีมติร่วมกันว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมในระบบ VDO Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University เพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว ให้ได้ข้อสรุปของเนื้อหาในการเรียนของนักศึกษาภายใต้หลักสูตรต่อไป”