เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ก.พ.64 ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรักษ์โคราช จัดการอบรมหลักสูตร “ กัญชา กัญชง พืชมหัศจรรย์แห่งอนาคตทางการแพทย์และเศรษฐกิจ” ในงานมีการบรรยายความรู้ นโยบายการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ แนวทางการขออนุญาตปลูกกัญชา การจัดทำ SOP หรือ Standard Operating Procedure ,สาธิตขั้นตอนผลิตอย่างถูกต้องตามหลัก ,การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ ตลอดจนทัศนะศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกัญชากัญชงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,โรงยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ,สำนักการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และปราชญ์พื้นบ้านตัวแทนวิสาหกิจชุมชนผู้มีประสบการณ์ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน นายแพทย์สำเริง ฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรอบรมครั้งนี้ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบข้อกำหนดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิตกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหลังจากที่มีการเตรียมการสำหรับการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจกัญชามาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ขณะนี้ถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย สำหรับแนวทางการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจรักษ์โคราชได้ใช้สถานที่โรงแรมเฮอริเทจ ฯ แห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการดำเนินการพืชกัญชาเพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 5 มิติ ได้แก่ 1. กัญชาเพื่อการรักษา 2. กัญชาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3. กระตุ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4. แหล่งผลิตภัณฑ์แปรรูปกัญชา 5.แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยพัฒนากัญชาในเชิงวิชาการ มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากต่างจังหวัดให้ความสนใจเป็นอย่างมากส่งผลให้การอบรมครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเป็นเท่าตัว ประเด็นที่ผู้เข้าอบรมและประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดคือขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินการปลูกผลิตกัญชา ซึ่งเราพยายามขับเคลื่อนในการสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายโอกาสแก่ประชาชนเกษตรกรให้ครอบคลุมมากที่สุด